Privatlivspolitik

Kunder og potentielle kunder hos Vores IT afdeling ApS

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, vi håndterer, og sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.
Vi giver de personer, vi behandler oplysninger om , informationer om vores databehandlinger og om de registrerede rettigheder. 
I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om vores nuværende og tidligere samt potentielle kunder.

Hvem er vi – og hvordan du kan kontakte os

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger:

Vores IT afdeling ApS
Elmevej 6 st. 3
7600 Struer
CVR-nr. 37262919
Tlf.: +45 27251161
E-mail: info@voresitafdeling.dk
Web: www.voresitafdeling.dk
Kontakt vedrørende databeskyttelse:
Ian-Henrik Dalgaard

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores administration. Du kan kontakte vores administration via adressen angivet ovenfor. 

Har du brug for hjælp til GDPR i din virksomhed, så læs mere her om hvordan vi kan hjælpe dig!

Vores behandlinger af personoplysninger

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, kan omfatte:

Oplysninger om nuværende og potentielle kunder
Almindelige personoplysninger herunder

 • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Købshistorik
 • Betalingshistorik, betalingsoplysninger mv.
 • Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig. 

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har følgende formål:

 • Administration af kundeforholdet, vedligeholdelse og opdyrkning af kundeforhold, samt løbende samhandel
 • Statistiske formål: Der foretages analyser af samhandel og rapportering på de generelle kundeoplysninger, der indsamles.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er:

 • Ved behandling af personoplysninger i forbindelse med gennemførelse af dine bestillinger og køb, herunder bl.a. levering, kreditgivning og betaling, er retsgrundlaget for vores registrering af oplysningerne databeskyttelsesloven §6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten
 • Når vi registrerer oplysninger, som er krævet efter bogføringsloven eller som led i indberetningspligten til skattemyndighederne, er retsgrundlaget databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, om behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af øvrige personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om behandlinger, som er nødvendig for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. Den legitime interesse, der begrunder behandlingen, er hensynet til at fremme Vores IT Afdeling ApS’ forretning og tilbyde kunder den bedste service og gode tilbud.
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag. 
 • Statistisk formål: Retsgrundlaget for databehandlinger udelukkende i statistisk og videnskabeligt øjemed er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandlinger, som er nødvendige af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse. Kun oplysninger, som er nødvendige for undersøgelsen anvendes, og oplysningerne anvendes ikke til andre formål end ren statistik.

Kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Inkasso og kreditoplysninger ved misligholdelse af kreditter, samt ved opslag i kreditoplysningsbureau. 
 • Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger.
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler. 

Sletning

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

Vores IT afdeling ApS følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi vurderet, at det er nødvendigt at gemme alle oplysninger i op til fem år plus indeværende fra forretningsforholdet er ophørt. 

Vor kommende og potentielle kunder omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og principper om god markedsføringsskik.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 
Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. 
Hvis du ønsker at få adgang til, få rettet eller slettet oplysninger om dig, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse. 

Dine rettigheder:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Ret til sletning: Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 
 • Ret til begrænsning af behandling: Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, dine legitime interesser går forud for den dataansvarliges legitime interesser. Hvis du får medhold i, at vores behandling skal begrænses, må vi fremover kun behandle oplysninger med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har ret til at modtage persondata, du har stillet til rådighed for is, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden myndighed eller virksomhed. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. 
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod vores anvendelse eller videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysninger øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne. 
 • Ret til at få information om nye formål: Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, en de formål, vi tidligere har oplyst over for dig, fx. i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
 • Ret til at trække dig samtykke tilbage: Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi ikke behandle oplysningerne fremover. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er sket forud for tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted. 

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, eller hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. 
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.